Podnikatelská činnost společnosti RICHMONT-CZ a.s. má víceletou tradici, jejíž počátek sahá do roku 1995.

Základní obory podnikání akciové společnosti jsou strojírenská výroba na CNC obráběcích centrech, výroba a montáž parkovacích systémů, regálových systémů, průmyslové lakování, poradenská činnost v oblasti strojírenství a zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb.

Významní odběratelé výrobků a služeb společnosti RICHMONT-CZ jsou převážně za zahraničí, přičemž z hlediska stability se jedná o dlouhodobě spolupracující firmy z Německa, Maďarska, Španělska aj. Dlouhodobá spolupráce a vzájemná výhodnost jsou také základními kritérii při hledání nových a perspektivních obchodních partnerů. 

Firemním přesvědčením je, že trvalé zlepšování kvality veškerých činností musí směřovat k zajištění spokojenosti zákazníka, zachování konkurenceschopnosti a zabezpečení kontinuální prosperity společnosti RICHMONT-CZ a.s.

Tyto principy jsou přijaty zároveň se závazkem, který je v souladu se společenskou odpovědností za ochranu životního prostředí a vytvářením bezpečného prostředí pro práci svých zaměstnanců.

K dosažení těchto závazků stanovuje vedení společnosti následující politiku kvality a enviromentální politiku, ze kterých vychází strategické řízení společnosti, cíle kvality a enviromentální cíle.

Pro realizaci a dosažení těchto cílů budeme uskutečňovat koncepce nepřetržitého zlepšování, inovačních principů, preventivního přístupu, přípustné chybovosti a efektivní komunikace, jejichž výsledkem musí být:

 • včasné a úplné plnění dodávek tak, abychom uspokojili požadavky všech našich partnerů
 • výborná kvalita výrobků
 • šetrný vztah k životnímu prostředí
 • vybudování prostředí, kde jsou minimalizována rizika zranění nebo poškození zdraví a škody na majetku nebo pracovním a životním prostředí.

Dodržování legislativích požadavků na péči o životní prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci budeme považovat za prioritní a jejich úroveň se zavazujeme neustále zlepšovat.

Vztah k zákazníkům

Záměrem naší společnosti je vyrábět a dodávat výrobky, které svým technickým řešením, kvalitou a spolehlivostí, včasným plněním termínů dodávek a vysokým standardem poskytovaných služeb budou plnit všechna očekávání zákazníků. Se zákazníky budou i nadále udržovány dobré partnerské vztahy umožňující předcházení problémům a podporující vzájemnou důvěru.

Spokojenost obchodních partnerů je naším prvořadým cílem. Je tedy trvale sledována a vyhodnocována. Na požadavky zákazníků bude rychle a profesionálně reagováno.

Vztah k zaměstnancům

Naše zaměstnance považujeme za významný faktor, který tvoří základ našeho úspěšného podnikání. Budeme vytvářet směrovanou vzdělávací politiku a tímto dále rozvíjet schopnosti pracovníků a jejich výkony. Cílem je současně zvyšovat motivaci a angažovanost na dosahované kvalitě našich výrobků a tím i na ekonomických výsledcích firmy. Nedílnou součástí firemní kultury je snaha vytvářet partnerské mezilidské vztahy a současně takové podmínky, aby rozhodující část pracovníků nacházela ve své práci uspokojení.

Vztahy k našim dodavatelům

Kvalita našich výrobků je podstatně závislá na kvalitě dodávaných materiálů a dodávek našich kooperačních partnerů. Proto při výběru dodavatelů pro výrobky společnosti RICHMONT-CZ a.s. jsou preferováni konkurenceschopní dodavatelé kvalitních materiálů a kooperační partneři, kteří zaručují plnění našich požadavků managementu kvality. S těmito našimi dodavateli budeme vytvářet korektní partnerské vztahy, a to na základě otevřené komunikace.

Odpovědnost vůči společnosti

Žádný náš výrobek nebude uveden na trh dříve, dokud nebude ověřena jeho bezpečnost, spolehlivost a soulad se závaznými technickými předpisy a legislativou. Budeme usilovat o to, aby nedílnou součástí našich aktivit, plánů a projektů byl vždy šetrný přístup a minimalizace dopadů na životní prostředí.

Závazek vedení společnosti

 1. Vedení společnosti je odpovědné za to, že kvalita je nedílnou součástí firemní kultury a při svém rozhodování bude vycházet z tohoto principu.
 2. Představenstvo a vedoucí zaměstnanci společnosti RICHMONT-CZ a.s. budou při zlepšování systému kvality příkladem všem zaměstnancům.
 3. Na efekt fungování systému kvality budou vytvářeny a poskytovány přiměřené zdroje
 4. Trvale budou vytvářeny podmínky pro bezpečnou práci zaměstnanců
 5. Zvyšovat povědomí zaměstnanců o systému managementu kvality, rozvíjet jejich znalosti a dovednosti potřebné pro zabezpečení kvality formou školení a jiných aktivit, vedoucích ke zvyšování kvalifikace a individuálních schopností.

Od zaměstnanců vedení a.s. očekává

 1. Důsledné a přesné dodržování postupů stanovených dokumentací systému kvality
 2. Vysokou odpovědnost za kvalitu vlastní práce spočívající v předcházení chybám a důsledné samokontrole výsledků práce před jejich předáním spoluzaměstnancům nebo zákazníkům.
 3. Týmovou práci a iniciativní spolupráci pro dosažení společných cílů.
 4. Trvalé hledání možností ke zlepšování procesů a kvality výrobků v rámci svých pracovišť a podávání námětů ke zlepšování jakýchkoli činností a.s. RICHMONT-CZ.

Společnost RICHMONT-CZ a.s. usiluje o dlouhodobou prosperitu firmy, založenou na rozšiřování okruhu zákazníků a zvyšování tržeb, při současném snižování nákladů, včetně nákladů na nekvalitní výrobu. Optimálním cílem je, že se všichni chováme tak, jako by se jednalo o naší vlastní firmu.

Ing. Josef Boháč
ředitel společnosti