Strategie a organizační rozvoj společnosti RICHMONT-CZ a.s. se bude zaměřovat jednak do vnitřních struktur, toto zejména do vnitrofiremního řízení, organizační struktury a na efektivitu výroby a dále taktéž na směrování základní a následné podoby výrobkových a zakázkových činností střednědobého a dlouhodobého horizontu.

Dlouhodobé vnitropodnikové plánování musí být systémem, který zaručuje bezproblémové cash-flow a velmi dynamický rozvoj investiční potřebnosti, která bude následně zaručovat efektivitu výroby, kontroly a v neposlední řadě i progresívní růst v oblasti mzdové politiky. Tyto vyjmenované parametry jsou součástí celkové strategie spojené s rozvojem lidských zdrojů, jako nejhlavnější položky veškerého plánování ve společnosti RICHMONT-CZ a.s.

V oblasti zakázkových činností je velmi důležité udržovat spojení s významnými obchodními partnery, jejichž ekonomická stabilita bude zárukou vzájemné výhodnosti jednotlivých obchodních případů a dále pak následně rozvíjet takové vztahy, které budou svou odbornou specifikací násobně povyšovat náročnost zhotovování udělených stávajících zakázek a taktéž přinášet i poměrně vyšší přidanou hodnotu pro finanční krytí shora jmenovaných plánů.

Vzhledem k celonárodnímu systému vzdělávání a permanentní nedostatečnosti odborné pracovní síly bude nutné nalézat inovativní řešení pro výchovu a získávání spolupracovníků s velmi vysokou kvalifikací, a to takových, kteří budou zárukou zvládnutí našeho oboru, který se progresivně dynamicky rozvíjí a zároveň i zvládnutí námi stanovených rozvojových cílů, deklarovaných pro společnost RICHMONT-CZ a.s.

Veškerá rozhodnutí musí být kolektivní a uvážlivá, podrobena potřebnosti v oblasti plánování, a to zejména pro maximální eliminaci rizik, které současnost sebou přináší.

Ing. Josef Boháč, ředitel společnosti