Představenstvo akciové společnosti RICHMONT - CZ a.s. se sídlem v Týně nad Vltavou Kolodějská 507, 375 01 Týn nad Vltavou, IČ: 26045010, zapsané v obchodním rejstříku uvedeném Krajským soudem v Ceských Budějovicích, oddíl B, vložka 1246 , svolává řádnou valnou hromadu akcionářů, která se bude konat dne 7. září 2023 v 15.00 hod. na adrese:

Průmyslová 646, budova AB
375 01 Týn nad Vltavou - zasedací místnost.

Program jednání:

  • Zahájení, schválení jednacího a volebního řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
  • Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022 a záměru podnikatelské činnosti na roky 2023 příp. 2024.
  • Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2022 včetně stanoviska k řádné účetní závěrce a ke Zprávě o vztazích podle 5 66, odst. 9 Obchodního zákoníku
  • Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022
  • Projednání a schválení ukotvení jednotlivých akcií spol. RICHMONT-CZ ve vztahu k jednotlivým akcionářům, a to s přihlédnutím k požadavkům jejich evidence
  • Diskuze k záměrům podnikatelské činnosti a směrování společnosti
  • Různě a ukončení valné hromady

Právo zúčastnit se valné hromady mají všichni akcionáři společnosti. Registrace akcionářů proběhne dne 7. září 2023 ve 14.45 hod. v místě konání valné hromady. Akcionář nebo jeho zástupce se při registraci prokáže platným průkazem totožnosti, v případě zastoupení pak ověřenou plnou mocí.

Výroční zpráva včetně řádné účetní závěrky a Zprávy o vztazích bude pro akcionáře společnosti k nahlédnutí v prac. dnech od 7.00 hod. do 15.00 hod. v provozovně na adrese Kolodějská 507.

Za představenstvo společnosti

 

Ing. Josef Boháč
předseda představenstva
RICHMONT - CZ a.s.

Pozvánka na valnou hromadu (.PDF)